Jdi na obsah Jdi na menu
 


S T A N O V Y

 

Čl. I.

 

Název občanského sdružení  :  CEJCH o.s.

  

Sídlo občanského sdružení    :  Rakovník, 269 01, Poštovní 18

  

Čl. II.

Cíle činnosti sdružení

 

Základní zájmovou skupinou občanského sdružení CEJCH,o.s. jsou osoby vracející se z výkonu trestu, osoby vykonávající podmíněné a náhradní tresty, osoby před nástupem do výkonu trestu a  členové  jejich rodin. Sdružení neschvaluje trestné činy, kterých se tito lidé skutečně dopustili. Nesouhlasí však s jejich totálním společenským „zatracením“, které těmto lidem mnohdy brání v dalším „normálním“ životě.

Hlavními cíli  sdružení je vytváření podmínek pro omezení  jejich recidivního  kriminálního chování, snaha o resocializaci a integraci těchto osob do společnosti, zvýšení jejich šancí v oblasti zaměstnanosti a pomoc při řešení problémů plynoucích hlavně z jejich „ocejchování“.

 

Čl.  III.

Členství

 

            Členství v občanském sdružení CEJCH  se dělí na dva typy:

 

1)      Řádné členství

2)      Zasloužilé členství

 

Čl. IV.

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

 

 1. Řádným členem se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami sdružení.
 2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor sdružení.
 3. Členství vzniká přijetím člena a zaplacením prvního členského příspěvku.
 4. Členství zaniká :  a) dobrovolným vystoupením člena

                                   b) úmrtím člena

                                   c) vyloučením na základě rozhodnutí výboru sdružení

  

Čl. V.

PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÉHO ČLENA SDRUŽENÍ

 

1)      Řádný člen má právo zejména :

-         podílet se na činnosti sdružení,

-         volit do orgánů sdružení,

-         být volen do orgánů sdružení,

-         obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi,

-         vystupovat na veřejnosti jako člen sdružení.

2)      Řádný člen má povinnost zejména :

-         dodržovat stanovy sdružení,

-         aktivně se podílet na cílech a činnosti sdružení a to minimálně jednou ze základních forem spolupráce:

a)      Propagovat cíle a činnost sdružení (dopisovatelská činnost, vývěsky,

      nástěnky, osobní agitace)

b)      Propagovat a rozšiřovat tiskoviny vydávané sdružením.

c)      Poradenskou či přednáškovou činností.

d)      Organizační pomocí při pořádání vlastních akcí sdružení.

-         platit stanovené členské příspěvky,

-         zúčastňovat se zasedání Valné hromady sdružení,

-         v případě změny trvalého bydliště tuto skutečnost nahlásit výboru sdružení.

 

Čl. VI.

ZASLOUŽILÉ ČLENSTVÍ

 

1)      Zasloužilým členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba, která se      významným počinem zasloužila o jeho propagaci na veřejnosti  a významně se podílí na šíření jeho poslání a cílů.

2)      O přijetí Zasloužilého člena rozhoduje Valná hromada sdružení

3)      Zasloužilé členství zaniká:    a) dobrovolným vystoupením člena,

                                                     b) úmrtím člena,

                                                     c) zánikem právnické osoby,

                                                     d) vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady.

 

Čl.VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZASLOUŽILÉHO ČLENA

 

Zasloužilý člen má právo zejména :

-         podílet se na činnosti sdružení

-         obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

-         zúčastňovat se zasedání Valné hromady sdružení

-         vystupovat na veřejnosti jako Zasloužilý člen sdružení

 

Zasloužilý člen má povinnost zejména :

-         hájit a propagovat poslání a činnost sdružení

  

Čl. VIII.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

 1. Valná hromada
 2. Výbor sdružení

 

Čl. IX.

VALNÁ HROMADA

 1. Je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Tvoří ji všichni řádní členové sdružení.
 3. Svolává ji Výbor sdružení minimálně jedenkrát do roka.
 4. Rozhodnutí Valné hromady je platné, schválí-li ho nadpoloviční většina všech řádných členů sdružení.
 5. Valná hromada zejména :

-         rozhoduje o změnách stanov,

-         rozhoduje v odvolávacím řízení proti rozhodnutí Výboru sdružení,

-         volí členy Výboru sdružení a revizora sdružení,

-         schvaluje rozpočet a zásady hospodaření sdružení

-         rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

 

Čl. X.

VÝBOR SDRUŽENÍ

 Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost zodpovídá Valné hromadě.

 1. Skládá se minimálně ze  tří zvolených členů
 2. Výbor sdružení zejména :

-         volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,

-         volí hospodáře sdružení,

-         připravuje rozpočet sdružení a zajišťuje jeho dodržování,

-         rozhoduje o přijetí a ukončení členství Řádných členů sdružení a Zasloužilých členů a vede jejich registraci,

-         připravuje Plán činnosti sdružení a dbá na jeho plnění,

-         spolupořádá a organizuje činnost sdružení

-         stanovuje výši členských příspěvků a zajišťuje jejich vybírání,

-         v duchu svých cílů a poslání sdružení zabezpečuje spolupráci se všemi společenskými organizacemi, zájmovými sdruženími, politickými stranami, Policií ČR  a příslušnými regionálními a státními orgány,

-         svolává Valnou hromadu.

 1. Předseda a místopředseda Výboru sdružení jednají jménem celého sdružení,

      a to i každý samostatně.

 

Čl. XI.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 

 1.    Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.       Zdroje majetku jsou zejména:

-         dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

-         výnosy z majetku,

-         příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení,

-         členské příspěvky,

-         granty a dotace.

             3.      Veškerý majetek sdružení spravuje Výbor organizace.

4.      Sdružení vede hospodaření na jednom bankovním účtu spravovaném Výborem organizace, k němuž má podpisové právo předseda sdružení a místopředseda .

5.      Přímou správu hospodaření sdružení provádí Výborem sdružení zvolený hospodář pod přímým dohledem předsedy a místopředsedy sdružení

6.      Valná hromada volí revizora sdružení, který zejména:

-         provádí kontrolu hospodaření sdružení,

-         provádí kontrolu plnění Rozpočtu, Směrnic hospodaření, využívání prostředků z grantů a dotací a vedlejších pracovních činností.

7.      Prostředky občanského sdružení slouží především k zabezpečení

      činnosti hnutí a  propagaci hnutí.

8.      Za hospodaření s prostředky sdružení a za veškerý jeho majetek a závazky

      odpovídá občanské sdružení.

 

Čl. XII.

ZÁNIK SDRUŽENÍ

 

Sdružení zaniká :  a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.

                b) Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhoduje o způsobu jeho majetkového vypořádání Valná hromada.

 

Čl. XIII.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

Stanovy nabývají účinnost dnem registrace.